OOFU hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. OOFU houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken
voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden
dan contact met u opnemen en nooit aan derden buiten OOFU verstrekt. Bij het bezoeken van onze
website wordt het IP-adres vastgelegd welke wij uitsluitend gebruiken voor beveiliging van onze
website.

Als OOFU zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit bij Edith Schoots via edith@oofu.nl .